Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

Cây nhãn

Bọ xít trên cây nhãn có thể làm hư hại lá, quả biến dạng, thu hút kiến,.. làm ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như là giảm năng suất của cây nhãn. Sau đây là các cách diệt bọ xít hại nhãn bằng biện pháp hữu cơ và thuốc BVTV