Thời gian làm việc
08:00 - 17:00

cây cam

Trồng cây cam để đạt năng suất cao cần quan tâm các vấn đề như chọn đúng giống, vị trí trồng và thực hiện các biện pháp tốt nhất về tưới tiêu, bón phân, cắt tỉa và quản lý sâu bệnh